Menu Zamknij

Gmina Miedźno wyraziła poparcie dla działań Rady Ministrów w kwestii reparacji wojennych

Na sesji Rady Gminy Miedźno w dniu 30 listopada radni naszej gminy
przyjęli apel do Ministra Spraw Zagranicznych i wyrazili poparcie dla
działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reparacji, odszkodowań
i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu
napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji na
terenie Gminy Miedźno.

Treść przyjętego stanowiska:

„Rada Gminy Miedźno nawiązując do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej 2 dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę
zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie Il wojny
światowej oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w
sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich
kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat,
jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na
Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje
poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia
należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II
wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką.

Rzeczpospolita Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe
i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych przez III Rzeszę
Niemiecką podczas II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z
działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki
okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji
ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z
intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy
przymusowej oraz celowego niszczenia mienia. W wyniku prac
Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych
Polsce od Niemiec za Szkody wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej oraz
zaproszonych przez niego ekspertów, straty te zostały oszacowane i
opisane w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji
i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Również Gmina Miedźno w trakcie II wojny światowej została ciężko
doświadczona przez agresje, a następnie okupację niemiecką. W wyniku II
Wojny Światowej ponieśliśmy ogromne straty materialne i niematerialne –
zniszczona została infrastruktura: budynki mieszkalne i użyteczności
publicznej, zakłady przemysłowe, zabytki kultury oraz zbiory muzealne.
Podkreślić należy także ogromne straty ludzkie.

Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd
Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej,
historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenia.

Rada Gminy Miedźno oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawych, zmierzających
do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego
zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego
poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię
rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego”.

Skip to content