Menu Zamknij

Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miedźno wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma
obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji
prowadzonej przez gminę.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie gminy, których nieruchomości są wyposażone
w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, a którzy
nie zgłosili jeszcze zbiornika do gminnej ewidencji, o dokonanie
stosownego zgłoszenia do dnia 30 listopada 2023 roku (druk w
załączeniu).

Skip to content